RODO

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Warszawie  (01-494) przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie (dalej „My”, „OSiR” lub „Administrator”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można do nas napisać na adres e-mail: sekretariat@osirbemowo.pl.

lub na adres pocztowy: Dane osobowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa.

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas  działalnością, której celem jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej m.in. organizacja zajęć  sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej; tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi; bądź zostały nam one udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Jakie dane o Pani/Panu zbieramy?

Podczas wizyty na naszej stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, m.in. Pani/Pana adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazuje Pan/Pani nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, lub inne w zależności od celu kontaktu z nami.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej – przetwarzamy je w celu wypełnienia ciążących  na nas obowiązków prawnych.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan wziąć udziału w wydarzeniu.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

-        dostępu do treści danych,

-        żądania sprostowania danych,

-        żądania usunięcia danych,

-        ograniczenia ich przetwarzania,

-        przenoszenia danych,

-        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

-        cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w celach innych, niż wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

·         podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

·         podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, archiwizacyjne, obsługi hostingowej, obsługi IT, płatnicze.

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe automatycznie - w tym poprzez profilowanie?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).