Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i rekreacji w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (zwany dalej także „Osir”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i rekreacji w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2006-11-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-28.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.
Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Niektóre treści (np. materiały informacyjne, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Osir.
Dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Osir nie jest uprawniony.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Monika Zawitkowska, adres poczty elektronicznej sekretariat@osirbemowo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 861 56 90.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BOPN - Deklaracja dostępności architektonicznej
Hala Sportowa Deklaracja dostępności architektonicznej
Pływalnia Pingwin - Deklaracja dostępności architektonicznej