O nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
ul. Oławska 3a; 01 – 494 Warszawa

Tel. (22) 861 56 90
Fax. (22) 861 42 09
E-mail: sekretariat@osirbemowo.pl


 WŁADZE

Zgodnie ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

kieruje nim Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

Dyrektor odpowiedzialny jest za jego działalność,

właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

 

p.o. Dyrektora Grzegorz Surówka

Główny Księgowy
Anna Szkultecka


 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W ramach struktury organizacyjnej OSiR Bemowo funkcjonują trzy obiekty sportowe:

Pływalnia „Pingwin” ul. Oławska 3a; 01 – 494 Warszawa
Bemowski Ośrodek Piłki Nożne ul. Obrońców Tobruku 11; 01 – 494 Warszawa
Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40; 01 – 494 Warszawa


 STATUS PRAWNY
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej,

prowadzoną w formie zakładu budżetowego.

Szczególna forma  - 29 Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne.

Siedzibą OSiR Bemowo jest m.st. Warszawa, a terenem działania obszar Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.


 ZASADY FUNKCJONOWANIA

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo utworzony

na podstawie Uchwały nr XIII/93/2001 Rady Gminy Warszawa –  Bemowo z dnia 30.08.2001

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa – Bemowo

wraz z późniejszymi zmianami, działa według zasad określonych w:

Ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43 ze zm.);
Uchwale Nr XV/106/01 Rady Gminy Warszawa – Bemowo z dnia 11 października 2001 r.,
Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa – Bemowo
Uchwale nr XLVI/1171/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005.,
Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo


 KOMPETENCJE
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

realizuje zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności:

organizacja zajęć  sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych;
tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu;
popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki;
tworzenie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej;
eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi;
wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.
OSiR Bemowo organizuje zajęcia sportowe w ramach własnych zasobów i

przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Administruje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

może prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Środki finansowe  z takiej działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań statutowych.